• 2081 श्रावन ८  मङ्गलवार
 • Tuesday 23 Jul 2024
Our services

Latest Services

Normal Services

image
Department of Medicine
 • General Medicine O.P.D.
 • Liver Unit, Chest and Respiratory Unit
 • Diabetes and Endocrine Unit
 • Neuro Medicine Unit,
 • Medical Genetics Unit
 • Hematology
image
Department of Gastroenterology

 • Department of Gastroenterology

image
Department of Nephrology

 • Department of Nephrology

image
Department of Surgery
 • General Surgery
 • Gastro Surgery
 • Cardio Vascular and Thoracic Unit
image
Burn and plastic surgery department

 • Burn and plastic surgery department

image
Department of Neurosurgery

 • Department of Neurosurgery

image
Department of Uro Surgery and Department of Kidney Transplantation

 • Department of Uro Surgery and Department of Kidney Transplantation

image
Department of Dermatology and Venereal Diseases

 • Department of Dermatology and Venereal Diseases

image
Nose, Ear, Throat Department

 • Nose, Ear, Throat Department

image
Department of Orthopaedics
 • Physiotherapy Unit
image
Department of Radiology
 • CT Scan - Ultrasound
 • Emergency x-ray
 • O.P.D. x-ray
 • Radiotherapy Branch
 • M.R.I
image
Dental Department
 • Oral Medicine
 • Periodontology and Oral Implantology
 • Conservative and Endodontic
 • Prosthodontics with Dental Lab
 • Orthodontic
 • Oral and Maxillofacial Surgery
 • Oral Radiology-TOPA, OPG, Lateral
 • Ceph, CBCT
image
Department of Pathology
 • Emergency Lab
 • Transfusion Service
 • O.P.D. pathology
 • Histo-Cytology
 • Biochemistry
 • Immunology
 • Bacteriology
 • Parasitology
 • Fver Clinic/Antigent Section
 • Covid PCR unit
 • FHI
 • Flow cystometry
image
Department of Anaesthesiology and Intensive Care
 • Pre Anaesthetic Check up
 • Anaesthesia Services (Routine and Emergency)
 • ICU and Intensive Care
image
Department of Clinical Oncology

 • Department of Clinical Oncology

image
Emergency Department
 • Surgery observation
 • Medicine Observation
 • Emergency O.P.D.
image
Department of Nursing
 • Cabin (VVIP®VIP) Paying Medical,
 • ENT,
 • Male Medical First,
 • Male Medical Second,
 • Male Surgical,
 • Female Medical,
 • Female Surgical,
 • Gastro,
 • I.C.U. First,
 • I.C.U. Second,
 • Euro O.P.D.
 • XRay O.P.D.
 • X-ray Radiology
 • Postop OPD
 • Xray teav CTVS,
 • OT-ICU,
 • Kidney Transplant,
 • New ICU,
 • Hemodialysis,
 • SOT,
 • G.O.T.,
 • C.S.S. D.,
 • Gastroenterology,
 • Nephrology

Recent updates:

चि.वि.रा.प्र. वीर अस्‍पतालको १३५ औं वार्षिकत्‍सवको अवसरमा प्रभातफेरी कार्यक्रम नामसहितको विलिङ्ग अनिवार्य गरिएको सम्बन्धमा । प्रेस नोट लिखित परीक्षा सञ्‍चालन सम्‍बन्धी सूचना का. स. मु.फारम सम्बन्‍धी सूचना स्वीकृत नामावली सूचना करार सेवामा कर्माचारी लिने सम्बन्धमा बोलपत्र आव्‍हान सूचना करार सम्झौता सम्बन्धी सूचना !!! नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना लिखित पारिक्षाको मिति र केन्‍द्र सञ्‍चालन सम्बन्धी सूचना करार सेवामा कर्मचारी लिने सम्बन्‍धमा सूचना सूचना | सूचना || सूचना ||| अस्पतालको फार्मेसीबाट बिक्री/वितरणका लागि खरिद ‌गरिने औषधि तथा सुर्जिकल समर्ग्रीहरुको संशोधित सूचना Pre-Bid Meeting मा उपस्थित हुनेबारे उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धि सूचना मेडिकल अफिसर उमेदवार सिफारिस गरिएको सूचना प्रेस विज्ञप्ती जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा संशोधित परिक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना Exam Schedule Electronic हाजिरी गर्ने वारे सूचना !! Vacancy Announcement for ( medical Officer and Staff Nurse) !! पुराना मेशिन, उपकरण, फर्निचर लगायत अन्य सामान लिलाम बिक्रीको लागि बोलपत्र आब्हानको सूचना